ΒΑΡΥ ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΚΟΤΣΙ ΠΡΙΝΚΟΤΣΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ
ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ SCARF-AKIN ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑ ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΤΣΙ ΠΡΙΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΚΟΤΣΙ ΠΡΙΝ ΚΟΤΣΙ ΜΕΤΑ
ΚΟΤΣΙ ΜΕΤΑΚΟΤΣΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑΚΟΤΣΙΑ-ΠΡΙΝΝΕΑΝΙΚΟ ΒΜΔ ΠΡΙΝ
ΚΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΤΣΙΒΛΑΙΣΟΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΣ-ΠΡΙΝ - ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΔΙΒΛΑΙΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΡΙΝ - ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΔΙ
ΒΑΡΥΣ ΒΛΑΙΣΟΣ ΠΡΙΝΒΑΡΥΣ ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΤΑ